แถลงข่าวการจัดงาน “วันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 2” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร


 

             วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายชยานันต์  อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี ส่วนราชการ สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรีและสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานวันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานในครั้งนี้ขึ้น ในหัวข้อ ปรับต้นทุน ผ่าวิกฤต เพิ่มผลผลิต กุ้งเพชรบุรี

             สำหรับงานวันกุ้งเพชรบุรี ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาวิชาการในเรื่องของการการป้องกันโรค เทคนิคการเลี้ยงกุ้งทั้งในส่วนของกุ้งกุลงดำและกุ้งขาว การออกบูทแสดงสินค้าของผู้ค้าปัจจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 25 บูท และการจำหน่ายกุ้งราคาถูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ

             หลังจากนั้น เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินการด้านวิชาการ การวิจัยและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคีประสานงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านงานวิจัย วิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับนักศึกษา รวมถึงตอบรับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจาก UNESCO ได้อย่างเข้มแข็ง และยังดำเนินการด้านวิชาการและการวิจัย  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของนักศึกษา

             ช่วยผู้ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจในการจัดการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การสอน การวิจัย การพัฒนาความรู้ศาสตร์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนสู่ตลาดงานด้านประมงและผลิตสัตว์น้ำ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิชาการ เพื่อนำใช้ข้อมูลสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการผลิตบัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทุกด้าน ให้บริการวิชาการด้านความรู้ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบวิเคราะห์งานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น”

             ด้านนายชยานันต์  อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรี เผยว่า “ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งเพชรบุรีเป็นภาคเอกชนที่มีความพร้อมในการสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา และเป็นส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายด้านธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการพัฒนานักศึกษา และเป็นแกนนำของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในพื้นที่ของตนเองและในเครือข่าย ซึ่งหลังจากนี้จะร่วมกันในการจัดกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลการวิจัย วิชาการและการตลาด จัดเวทีเสวนาวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระดับพื้นที่และภูมิภาคและสนับสนุนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา