หน่วยวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่น


1.ชื่อหน่วยวิจัย

(ไทย)        หน่วยวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่น : มะนาว

(อังกฤษ)     Research Unit of Local Ecomomic Fruits : Lime


2.คณะวิจัย 
2.1 หัวหน้าหน่วยวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :    ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
ตำแหน่ง :        พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
คุณวุฒิ :          วท.ด. (พืชสวน)
ความชำนาญ :   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ สรีรวิทยาไม้ผล
สถานที่ติดต่อ :   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร  :       032 493 270 
มือถือ    :        089 492 6420
E-mail : siriwan@pbru.ac.thsdangcham2517@yahoo.com


2.2 ที่ปรึกษาหน่วยวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :    นางอุบล สมทรง
ตำแหน่ง :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ 8
คุณวุฒิ :          วท.ม. (โรคพืช) 
ความชำนาญ :   โรคพืชและการจัดการศัตรูพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สถานที่ติดต่อ :    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร:         032 493 270
E-mail :          ubol04@hotmail.com

2.3 นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :    นางวรรณา กอวัฒนาวรานนท์
ตำแหน่ง :        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
คุณวุฒิ :          ปริญญาโท 
ความชำนาญ :   เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 โทรศัพท์/โทรสาร:         032 493 270
E-mail : Wanna_kor@hotmail.com

2.4 นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
 ชื่อ-นามสกุล :   นางนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ตำแหน่ง :       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
คุณวุฒิ :         ปริญญาโท 
ความชำนาญ :  สรีรวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร:        032 493 270
E-mail : nanapas459@gmail.com

2.5 นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :    นายวรพล เสียงสนั่น
ตำแหน่ง :        อาจารย์ 2 ระดับ 7
คุณวุฒิ :          ปริญญาโท 
ความชำนาญ :   ปฐพีวิทยา เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถานที่ติดต่อ :   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร:         032 493 270

 

2.6 นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :   ดร. ชมดาว ขำจริง
ตำแหน่ง :       พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คุณวุฒิ :         ปริญญาเอก
ความชำนาญ :  เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 โทรศัพท์/โทรสาร  :      032 493 270
E-mail : yoying_dao@hotmail.com

2.7   นักวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล :    นายทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส
ตำแหน่ง :        พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
คุณวุฒิ :          ปริญญาโท
ความชำนาญ :   เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถานที่ติดต่อ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร:         032 493 270
E-mail :


3.หลักการและเหตุผล
จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีไม้ผลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น ชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น สับปะรด กล้วยหอมทอง มะนาว มะละกอ เป็นต้น
สำหรับมะนาวนั้น ข้อมูลเฉลี่ยจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี พ.ศ. 2552-2554 รายงานว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะนาวทั้งหมด 99,244 ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิต 97,228 ไร่ และมีปริมาณผลผลิต 138,042 ตัน โดยพื้นที่ภาคกลางมีการปลูกมะนาวมากที่สุด มากกว่า 50% ของทั้งประเทศ  และจังหวัดเพชรบุรีมีการปลูกมะนาวมากที่สุดในประเทศ มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 31,298 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 30,938 ไร่ และ ปริมาณผลผลิต 63,727 ไร่ (ข้อมูลเฉลี่ยปี พ.ศ. 2552-2554) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจังหวัดเพชรบุรีมีปริมาณผลผลิต 50% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งพบว่ายังคงมีการขาดแคลน และมีผลผลิตล้นตลาดในบางช่วง ทั้งนี้หากมีระบบบริหารจัดการที่ดี ทำให้ผลผลิตมะนาวมีคุณภาพสม่ำเสมอตลอดปี สามารถเก็บรักษาได้นาน มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม จะเป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงมีการรวมตัวของนักวิจัยในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัยไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่น : มะนาว ขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย นักวิจัย และนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีการผลิตมะนาว ในเชิงวิชาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์อาชีพการทำการเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเพชรบุรี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4.วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถทางด้านไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่น (มะนาว) กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับสมาชิกของหน่วยวิจัยในด้านต่างๆ เช่น แหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้ การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก การนำเสนอผลงาน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นต้น
3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านไม้ผลเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา
5. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาว และนำมาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านไม้ผลเศรษฐกิจ: มะนาว ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
7. เพื่อพัฒนาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะนาว (Lime Excellence Center) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

5.ผลงานที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยวิจัย

 ประเภทของผลงานวิจัย  ปีที่ 1  ปีที่ 2  ปีที่ 3 รวม 
 1. องค์ความรู้ใหม่ (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)        
 2. กระบวนการใหม่ (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)      /  
 3. เทคโนโลยีใหม่ (ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)        
 4. ต้นแบบ กรุณาระบุระดับของต้นแบบ ดังนี้
  พร้อมใช้ (ผลิตภัณฑ์) (Product)    
  ระดับภาคสนาม (Field Prototype)    
  ระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Prototype)
       
 5. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ    
 วารสาร ระดับนานาชาติ    
 การประชุม/สัมมนา ระดับนานาชาติ    
 วารสาร ระดับชาติ   
 การประชุม/สัมมนา ระดับชาติ

-
-
-
/

-
-
-
/

-
-
-
/
 
 6. ทรัพย์สินทางปัญญา    
 สิทธิบัตร    
 อนุสิทธิบัตร    
 ลิขสิทธิ์    
 เครื่องหมายทางการค้า    
 อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................... 
       
 7. รายงานต่าง ๆ     
 รายงานฉบับสมบูรณ์  
 บทคัดย่อ 
 หนังสือ/ตำราวิชาการ    
 วิทยานิพนธ์    
 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................
/
/
-
-
-
/
/
-
-
-
/
/
/
-
-
 
 8. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบุประเภท และจำนวนครั้ง/จำนวนคนที่คาดว่าจะเข้าร่วม    /  
         

6.งบประมาณ (ไม่เกิน 100,000 บาท) 
งบประมาณเงินรายได้ สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

รายละเอียดการดำเนินงาน  ปีที่ 1   ปีที่ 2 ปีที่ 3 
 1. ยื่นขอจัดตั้งหน่วยวิจัย  /    
 2. ขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน  /  /  /
3. เผยแพร่ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ   / /

8.แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม 2556 –กันยายน 2560 โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ ประจำปี 2557-2559 ระยะเวลาดำเนินการ เบื้องต้น 3 ปี

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559)

 

Last modified onวันพุธ, 25 มีนาคม 2558 14:23