นักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยทองสุข เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง