เกษตรอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน


คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม เกษตรอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน


          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่โรงเรียนอานันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม “เกษตรอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน” เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม และประพฤติตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ