ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 (รับตรงอิสระ)

----------------------------------

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่องรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) นั้น  บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามเอกสารแนบ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็น วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบมารรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 8.30 - 9.30 น. และเข้ารับการสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.30 น. ตามสถานที่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ


ไฟล์เอกสารแนบ : คลิกดาวน์โหลดเอกสาร