จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเบื้องต้น”


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น

เรื่อง “การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเบื้องต้น”

ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ