จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น

เรื่อง “การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง”