แข่งขันคล้องโค และฟาดแส้ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง จังหวัดนครปฐม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

▫️นายนนท์ธิชัย ทัศนา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

▫️นายธนพร สีแดง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

ในการแข่งทักษะสะบัดแส้ประเภทชาย

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▫️นางสาวกนกพร ทับเนียม

▫️นางสาวนุชจราภา พ่วงรอด

▫️นางสาวศศิพร จอมคำ

▫️นางสาวปัณฑิตา แก้วฉวี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะคล้องโคหญิง

ในการแข่งขันคล้องโค และฟาดแส้ ประจำปี 2565

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง จังหวัดนครปฐม