กิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2024


 

      คณะเทคโนโ,ยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรม PBRU OPEN HOUSE 2023 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมออกบูธแนะแนวการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจ บริเวณอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

#คณะเทคโนโลยีการเกษตร