คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

       วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ยุวลี อันพาพรม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะ จำนวน 9 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ หลักสูตร และงานจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง