คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2568


 

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ให้กับคณาจารย์ของคณะ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำหนด PLO, CLO และ YLO เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้ตลาดแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดให้อบรมนี้ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม  2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

  
 
 
 
 
 ื