ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7


แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7เมื่อวันที่ วันที่ 28 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2565
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้เข้าร่วมงานแข่งขัน
แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7
โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์
ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล 5 รางวัล ดังนี้

 


รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน  1  รางวัล

การแข่งขันนาเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี   จำนวน  2  รางวัล


รางวัลรองชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ   จำนวน  1  รางวัล


รางวัลรางวัลชมเชย

การแข่งขันแผนธุรกิจเกษตร   จำนวน  1  รางวัล