โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา


โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา


เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้ากิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2565 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี