โรงเรียนบ้านซับโศก เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 28 มีนาคม 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงเรียนบ้านซับโศก

เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประกอบไปด้วย 

  • ฐานการเรียนรู้การผลิตแพะแกะ
  • ฐานการเรียนรู้การผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ
  • ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  • ฐานการเรียนรู้ไม้ผลเมืองเพชรอัจฉริยะ
  • ฐานการเรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะกางมุ้งและการผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน SCE-PGS