นศ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี คว้ารางวัล ทักษะการคล้องโคและฟาดแส้ ในงานเกษตรกำแพงแสนครั้งที่ 26


 

           เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันคล้องโคและสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา ชายและหญิง ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ณ อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้

 

        ● รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์ประเภทนิสิต/นักศึกษา

                    นายสุเมธ มาแป้น

                    นางสาวกมลเนตร เกิดรื่น

                    นางสาวเบญญาภา เหล็งสุดใจ

                    นางสาวนันท์นภัส พวงร้อย

        ● รางวัลชนะเลิศ การแข่งสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษาชาย

                    นายอรรณนภ หงษ์ทอง

        ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษาหญิง

                    นางสาววรัญญา แก้วสะอาด

        ● รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคล้องโค ประเภทนิสิต/นักศึกษาชาย

                    นายอภิสิทธิ์ ต้วมสี

                    นายธีรพงศ์ นกน้อย

                    นายธีรศักดิ์ นกน้อย

                    นายจิรภัทร เจริญพรศิริกุล