คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในรายวิชาการผลิตสัตว์ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสมุดโคดม


        เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาการผลิตสัตว์สวยงามโดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะความสามารถในการใช้กล้องส่องดูนกในพื้นถิ่นเนื่องจากเพชรบุรีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของการดูนก ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษานั้นได้นำความรู้ในรายวิชาไปร่วมถ่ายทอดให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนวัดสมุดโคดม ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมได้แก่

  • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดบอร์ดวิชาการด้านนกในท้องถิ่นโดยนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการนำความรู้ต่างๆมาออกแบบและจัดบอร์ดและมุมวิชาการให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดสมุดโคดม
  • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และสันทนาการเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลน นาเกลือและการจำแนกนกและทำความรู้จักกับนกในพื้นที่
  • กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมที่เชิญวิทยากรร่วมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณรงค์ ถ้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องทักษะการดูนก

 

      ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรพัฒนาทักษะ Soft Skill ด้านจิตอาสา ความสามารถด้านการสื่อสาร รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆโรงเรียนวัดสมุดโคดม ให้มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์นกป่าชายเลน