คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ศึกษาดูงาน พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


             ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ
นางสาวสังวรณ์ กลิ่นชื่น รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

ประกอบไปด้วย
◉ฐานการเรียนรู้การผลิตแพะแกะ
◉ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
◉ฐานเรียนรู้การผลิตผักยกโต๊ะ       
◉ฐานเรียนรู้ไม้ผลเศรษฐกิจเมืองเพชร
◉ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ครบวงจร      
◉ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่

        ซึ่งแต่ละฐานได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นอย่างดี
ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและชุมชน