โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
เข้ามาเยี่ยมชม "ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

  • ฐานการเรียนรู้การผลิตแพะแกะ
  • ฐานการเรียนรู้การผลิตไข่ไก่เพื่อสุขภาพ
  • ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ฐานการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์เพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
  • ฐานการเรียนรู้ไม้ผลเมืองเพชรอัจฉริยะ
  • ฐานการเรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะกางมุ้งและการผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน SCE-PGS
  • ฐานการเรียนการผลิตเห็ด