อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า”


 

           สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดย อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า” ให้กับกลุ่มคู่ค้าสินค้าเกษตร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร และฟาร์มผักอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

           ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและให้กำลังใจคณะทำงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตผักอินทรีย์เชิงการค้า และสามารถนำเทคนิคในการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในเชิงการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การผลิตผักในโรงเรือน / การผลิตผักบนโต๊ะปลูก การจัดการหนอน แมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก การทำสมุนไพรไล่แมลงและควบคุมโรคพืช และการศึกษาดูงานฟาร์มผักอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ฐานเรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ มรภ.เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก และวิสาหกิจชุมชนบ้านปันยิ้ม