ภาพข่าวประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 2 เมษายน 2561:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการย้ายฟาร์มสัตว์ทดลอง และแปลงพืชทดลอง และเชิญ Start up ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย มหิดล และบริษัท Smart Farm(Thailand) Co., Ltd. ร่วมพบปะพูดคุย เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนา Smart farm ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นห้องเรียนผู้ประกอบการ