เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

----------------------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ซึ่งได้กำหนดรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐานผ่านระบบ PBRU Exit Exam System  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการสอบพื้นฐานด้วยวิธีการสอบผ่านระบบ PBRU Exit Exam System ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้  

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ใหม่ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

ดาวน์โหลดประกาศ

 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)


ไฟล์เอกสารแนบ : คลิกดาวน์โหลดเอกสาร