แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam)
ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เพื่อให้การป้องกัน ชะลอ หรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาและมีโอกาสในการสอบบรรจุหรือสมัครเข้าทำงานได้ตามกำหนดเวลา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 1640/2560 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการสอบรวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)  ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ