"บวชป่า ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างฝายมีชีวิต"


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

"บวชป่า ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างฝายมีชีวิต"

-----------------------------------------------------------------

ด้วยสโมสรโรตารีเขาวังภาค 3330 โรตารีสากล

ร่วมกับ เครือข่ายออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน

อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภาคตะวันตก

เครือข่ายทีมงานบำใหญ่4x4

เครือข่ายออฟโรดทางหลวง

เครือข่ายเพชรบุรีล้อโต

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี

และ สโมสรไลอ้อน

ดำเนินสะดวก กำหนดจัดกิจกรรม

"บวชป่า ปล่อยพันธุ์ปลา สร้างฝายมีชีวิต"

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565

ณ ป่าชุมชน พระธาตุเมิงเกลิง อ.หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี

เนื่องใน วันคล้ายวันสรรณคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม และวันโปลิโอโลก 24 ตุลาคม

ถวายเป็นพระราชกุศล

สืบสานพระราชปณิธาน พ่อ ร.9 สานต่อที่พ่อทำ

เพื่อป่าชุมชนที่ยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

สร้างแหล่งน้ำชะลอกระแสน้ำในฤดูน้ำหลากและเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาต่างๆ ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบต่อไป