การศึกษาดูงานของสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยฐานการเรียนรู้แปลงผักยกโต๊ะกางมุ้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้การต้อนรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ส่วนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ได้นำคณะทีมงานไปให้ความรู้สาธิตวิธีการทำการเกษตร การปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง
ณ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย