ต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา


 

    วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดย ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ให้การต้อนรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง

ประกอบไปด้วย 
    1. แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น หรือ non degree (เกษตรอินทรีย์)
    2. งานประกันคุณภาพการศึกษา
    3. การบริหารจัดการสำนักงานคณบดี
    4. การบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ทดลอง
    5. การบริหารจัดการสมาร์ทฟาร์มและห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร