แนะแนวคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเพชรบุรี มี 4 สาขาวิชา


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเพชรบุรี มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

1.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4.สาขาวิชาสัตวศาสตร์