รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

----------------------------------------

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข้อ 18 ประจำปีการศึกษา 2564  ทั้งรอบโควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ (portfolio) และรอบรับตรงอิสระเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนั้น ประกอบกับประกาศข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากในพื้นที่ปิดไม่สามารถดำเนินการได้ และเพื่อให้การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 071/2564 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวทุกคน (เอกสารแนบ 1) ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.pbru.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และดำเนินการจัดส่งเอกสารต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการอัพโหลดในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางการจัดส่งที่สะดวกและปลอดภัยอื่นๆ ทั้งนี้ให้ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการรายงานตัวจากแนวปฏิบัติ การรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบ 2) 

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ดาวน์โหลดประกาศ