ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ


อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
DR. SIRIWAN DANGCHAM

SIRIWAN.DAN@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • วท.ด. (พืชสวน) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ph.D. (Horticulture), Postharvest Technology, Kasetsart University
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture), Horticulture, Kasetsart University
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Second class Honors, Horticulture, Kasetsart University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5002801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 2(0-150)
 • 5003802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 3(0-250)
 • 5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 3(2-2-5)
 • 5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 3(0-350)
 • 5013301 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร 3(2-2-5)
 • 5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อนุวัฒน์ บุญเรือง และวัฒธนชัย มีฉวี. (2553). ผลของวัสดุห่อ และระยะการห่อต่อคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 11-14 พฤษภาคม 2553. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ พระนครศีอยุธยา.
 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ อุทัยทิพย์ จันทร์นวล และอนันต์ พัดทรัพย์. (2554). การศึกษาเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 70 ในจังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1. 28 พฤษภาคม 2554. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • วิวัฒน์ ภู่พร้อม และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2554). ปัจจัยที่นำไปสู่การได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกผักในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8. 8 – 9 ธันวาคม 2554. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • อัญชลี เหลือล้น ศักดิ์ชัย เข็มตรง และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2555). การเปรียบเทียบการผลิตผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ และแปลงปลูก. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2. 26-27 พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2555). ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียใน 2 แหล่งปลูก. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9. 8 – 9 ธันวาคม 2555. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ มนตรี สว่างโชติ และยุติธรรม ชมภู่ทอง. (2556). การขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและสารเคมีบางชนิด. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 9 - 12 พฤษภาคม 2556. ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร.
 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จิรวัฒน์ พรหมชนะ และโอภาส มิตรดี. (2556). การศึกษาระบบการผลิตชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้งแบบทำนั่งร้านและแบบตัดแต่งทรงพุ่ม. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12. 9 - 12 พฤษภาคม 2556. ศูนย์ประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร.
 • ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วีรพงศ์ วงศ์สุรินทร์ มนตรี สว่างโชติ และยุติธรรม ชมภูทอง. (2556). การขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์เพชรบุรีโดยวิธีการผ่าหน่อและการใช้สารพาโคลบิวทราโซล จิบเบอเรลลิน และไทโอยูเรีย. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10. 6-7 ธันวาคม 2556. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม.
 • เฉลิมพล เปล่งปลั่ง วรยุทธ ดิถีวิชัยกุล และ ศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). ผลของแหนแดง และปุ๋ยสั่งตัดต่อการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิตของข้างพันธุ์อุไร 1. การนำเสนอผลงานภาคบรรยายใน การประชุมวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1. 3-4 มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี.
 • ฉัตรชัย รัตนวิชัย และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). ผลของแคลเซียมคาร์ไบด์ต่อการออกดอกและคุณภาพผลของสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาค Oral –Poster ใน การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13. 29-31 กรกฎาคม 2557. โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น.
 • ธไนนิก แคล้วคลาด สุรพล บุณยเกียรติ และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2557). การย้อมสีและอายุการปักแจกันของดอกไม้ย้อมสี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4. 23 สิงหาคม 2557. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • กฤษณะ สิมณี นิภากร ธรนิล และศิริวรรณ แดงฉ่ำ. (2558). การกระตุ้นการงอก การเจริญเติบโตและการเก็บรักษาดอกชมจันทร์. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2. 26-27 มีนาคม 2558. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร.

ประสบการณ์การทำงาน

 • มกราคม 2544 - พฤษภาคม 2545. นักวิจัย โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มีนาคม 2550 - ธันวาคม 2550. นักวิจัย สังกัดภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มกราคม 2551 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • Fresh-cut Produce (Processing, Quality and Safety), Postgraduate Education and Research Development Project in Postharvest Technology, Chiang Mai University. 10-13 May, 2004.
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้างงานวิจัยด้านการเกษตรด้วย R. มิถุนายน 2552. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
 • Training for the Trainer in Global GAP: Phase 1 (Part: Fruit & Vegetable). 14-15 กันยายน 2552.โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, โรงแรมบางกอก พาเลซ กรุงเทพ.
 • Value chain management, คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับพนักงานสายวิชาการ โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. 12-13 ตุลาคม 2553. โรงแรม รอยัล เจมส์ ลอร์ด ศาลายา นครปฐม.
 • การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และประธานสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 18 มีนาคม -30 เมษายน 2556.
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” (นักวิจัยรุ่นอาวุโส). 17 กรกฎาคม 2557. ห้องประชุม 1821 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • การอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 22 เมษายน 2558. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน”. 5-6 มีนาคม 2558. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การผลิตไม้ผล
 • สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 • การผลิตผัก
 • การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร
 • สัมมนาทางการเกษตร

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : siriwan.dan@mail.pbru.ac.th