ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : rungkan.kla@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

 • Tipsukhon pimpimol, Nichakan Whangchai, Rungkan Klahan and Ponpimol Pimolrat.2020. Optimize conditions for mangosteen peel- tannin extraction and its property in ammonia removal in fish ponds. The 12th International Conference on Science,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII) at: Silpakorn University, Thailand 24 July 2020. 44 – 49.
 • บัญชา ทองมี ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล มัลลิกา ศุภอักษร นิวุฒิ หวังชัย และรุ่งกานต์ กล้าหาญ. 2563. การพัฒนาการใช้หญ้าเนเปียร์เป็นอาหารสัตว์น้ำ: ประสิทธิภาพการย่อยได้แบบ in vitro ของเซลลูโลส และ การทำงานของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ในหญ้าเนเปียร์ที่มีการปรับสภาพที่ต่างกัน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่. 2-3 กันยายน 2563. 583 – 589
 • รุ่งกานต์ กล้าหาญ และ ธิดารัตน์ พิบูลย์สวัสดิ์. 2564. กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสที่สกัดได้จากทางเดินอาหารของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมโบรมีเลนที่ระดับต่างกัน. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 พระนครศรีอยุธยา. 29 – 30 เมษายน 2564. 512 – 517.
 • N., Suratip, R.,Klahan,S.,Charoenwattanasak and B., Yuangsoi. 2020. Dietary methionine optimization for the growth performance, nitrogen utilization and proteolytic enzymes activities of snakehead (Channa striata) fingerlings.AACL Bioflux 13 (5), 3056-3067
 • Rungkan Klahan, Jintana Wiboonsirikul Bundit Yuangsoi, Pinsurang Deevong Bundidpong Sriamnuay, Nattharut Sukanan, Panlop Tepmonta and Surapot Buanpirom. 2021. The comparison of in vitro protein digestibility in high protein aquafeed with commercial bromelain and bromelain crude extracted from peel and crown of pineapple at various temperature and pH. 11th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference June 24th - 26th , 2021, Grand Pacific Sovereign Resort & Spa, Cha-am, Petchaburi, Thailand.
 • รุ่งกานต์ กล้าหาญ พิมพ์ใจ มะลิแย้ม และ รัฐนันทร์ พวงเนตร. 2564. การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและคุณภาพน้ำเลี้ยงกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมเอนไซม์โบรมีเลนผง. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era. วันที่29 – 30 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • Rungkan, K., Bundit, Y., Jintana, W. and Pinsurang, D. 2021. In vitro protein digestibility, saponin, and trypsin inhibitor contained in white shrimp feed supplement with concentrated bromelain extracted from pineapple. 8th International Conference on Fisheries and Aquaculture 2021 (ICFA 2021). 19th – 20th August 2021.
 • ธรา พิมพ์สว่าง นภัสสร จินดาสุวรรณ์ และ รุ่งกานต์ กล้าหาญ. 2564. อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสีธรรมชาติต่อการเร่งสีปลาทอง. นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era. วันที่29 – 30 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • รุ่งกานต์ กล้าหาญ, ปิยทิพย์ อ่อนสุวรรณ์, สมใจ ลิมป์ปรัชญา. 2564. การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณภาพน้ำเลี้ยงของกุ้งขาวที่ได้รับอาหารเสริมสารสกัดหยาบจากมงกุฎและเปลือกสับปะรด.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ5มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่” วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • Klahan, R., Kaithong, S. and Ounsawat, S. 2022. Compensatory growth response with switching dietary protein levels in common lowland frog, Rana rugulosa. International Journal of Agricultural Technology. Vol .18 (4):1587-1600.
 • Whangchai, N., Klahan, R., Balakrishnan, D., Unpaprom, Y., Ramaraj, R., & Pimpimol, T. (2022). Development of aeration devices and feeding frequencies for oxygen concentration improvement in 60-tones freshwater recirculating aquaculture and biofloc ponds of Asian seabass (Lates calcarifer) rearing. Chemosphere, 307, 135761.
 • Klahan, R., Deevong, P., Wiboonsirikul, J., & Yuangsoi, B. (2023). Growth Performance, Feed Utilisation, Endogenous Digestive Enzymes, Intestinal Morphology, and Antimicrobial Effect of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Fed with Feed Supplemented with Pineapple Waste Crude Extract as a Functional Feed Additive. Aquaculture Nutrition, 2023.
 • Klahan, R., Yuangsoi, B., Whangchai, N., Ramaraj, R., Unpaprom, Y., Khoo, K. S., ... & Pimpimol, T. (2023). Biorefining and biotechnology prospects of low-cost fish feed on Red tilapia production with different feeding regime. Chemosphere, 311, 137098
 • Klahan, Rungkan & Krajabthong, Kritsana & Maksiri, Wanida & Tamruangit, Jenjina & Whangchai, Niwooti & Pimpimol, Tipsukhon & Whangchai, Kanda. (2023). The influence of napier grass biomass mixed feed on the biorefinery indicator for Nile tilapia production. Biomass Conversion and Biorefinery. 1-10. 10.1007/s13399-023-04235-4.
 • Simawan, J., Klahan, R., Tola, S., & Yuangsoi, B. (2023). Influence of methanol-soaked treatment on the nutritional quality, antinutritional factors and nutrient digestibility of sacha inchi (Plukenetia volubilis) meal as protein ingredients in the diet of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 16(1), 226-241.
 • รุ่งกานต์ กล้าหาญ, พิมพ์ใจ มะลิแย้ม นภัสสร จินดาสุวรรณ์ และ กฤษณ์ ไชยวงศ์. 2566. ความสัมพันธ์ของกิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหาร และระยะการลอกคราบของกั้งกระดานจากธรรมชาติ. แก่นเกษตร vol.51 supplement 1.
 • กฤษณ์ ไชยวงศ์, ชุติวัต พึ่งภักดี, ธนภัทร พระแท่น, กฤษณะ กระจับทอง, ภาคย์ พราหมณ์แก้ว และ รุ่งกานต์ กล้าหาญ. (2566). การผลิตกั้งกระดานระบบปิดภายใต้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา.
 • Thanachote Panmawong, Pornchuta Pheomthong, Kritsana Krajabthong and Rungkan Klahan. 2023. The compensation response with cyclical feed starvation and refeeding on growth performance, feed utilization and carcass quality of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). The 5th International Conference on Renewable Energy, Sustainable Environmental and Agricultural and Artificial Intelligence Technologies on 18 ~ 20th December 2023, jointly organized by Thammasat University & Maejo University. Venue: Best Western Nada Don Mueang Airport Hotel, Bangkok, Thailand.