ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ผศ. น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

ASSIST. PROF. DR. MAHISORN PRAPASANOBOL (DVM)

MAHISORN.PRA@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น DVM (Veterinary Medicine) Khon Khen University
 • ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล MPH (Public Health)Mahidol University
 • ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PhD.(Technology Management) Phetchaburi Rajabhat University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
 • 5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042501 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5042802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 3(250)
 • 5043503 การผสมเทียม 3(2-2-5)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
 • 5052201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5053301 การใช้ยาในฟาร์ปศุสัตว์ 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้. 
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ   มหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหิศร ประภาสะโนบล.  2555. ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  และมหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา. การประชุมทางวิชาทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก เพชรบุรี
 • มหิศร ประภาสะโนบล . 2555.  ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ในเอกสารงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่  1   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
 • มหิศร ประภาสะโนบล  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  และ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . 2555. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดโดยวิธีการฝังลีโวเนอร์เจสเตรลเป็น เวลานาน 5 ปี ในลิงแสมเพศเมียในธรรมชาติ. เผยแพร่ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 • การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี (ผู้วิจัยหลัก).แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2557-2558
 • การเสริมสมุนไพรผสมเครื่องต้มยำ(พริก ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูด)ในอาหารไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง (ผู้วิจัยหลัก). แหล่งทุน วช.ปี         2558-2559

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ.2541 - ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2543 - 2546 ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2550 - 2555 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)
 • พ.ศ. 2557  สถิติสำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2558  สถิติสำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูล
 • พ.ศ. 2558  การพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการมืออาชีพ
 • พ.ศ. 2558  การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 • การผสมเทียม
 • พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
 • กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
 • การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์     
 • โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์       

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : mahisorn.pra@mail.pbru.ac.th