ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-493270
e-mail             : kittima.lee@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ    : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

PUBLICATIONS
Peer Reviewed Papers

 • ►ธีระพล เสนพันธุ์, ณัฐพงษ์ มุงเมือง, วิจิจรา แดงปรก, จิตราพร งามพีระพงศ์, มงคล ถิรบุยานนท์, กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา และ สิริมา สินธุสำราญ. (2567). การคัดเลือกสารห่อหุ้มที่เหมาะสมในกระบวนการไม  โครเอนแคปซูลโปรตีนไอโซเลตจากเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยมอลโทเดกซ์ทรินและเบต้า-ไซโคลเดกซ์ทริน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 43(6). (Accepted) (ได้รับการตอบรับการเผย
  แพร่ตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566) (บทความวิจัย; TCI-1)
 • ►บุญชาติ คติวัฒน์,  ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส และ กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา. (2567). ผลของการให้ขี้แดดนาเกลือและปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลฝรั่งพันธุ์กิมจู. วารสารผลิตกรรมการเกษตร, 6(3). (Accepted) (ได้รับการตอบรับการเผยแพร่ตีพิมพ์ เมื่อวันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) (บทความวิจัย; TCI-1)
 • ►เจนจิรา นิเวศน์, เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน, วิจิตรา แดงปรก, กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา, สุธาสินี ญาณภักดี และ ธีระพล เสนพันธุ์. (2564). การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาหนังลูกผสม. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 26(3), 1532-1544. (บทความวิจัย; TCI-1)
 • ►Senphan, T., Kitisub, P., Khueanchanthuek, D., Sriket, C., Sriket, P., Phing, P.L., Tee. Y.B. and Leelapongwattana, K. 2020. Effect of glycerol concentration on properties of edible film based on gelatin from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) skin. The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand.
 • ►Senphan T, Manokham R, Phothijaroen H, Suvarnaraksha A and Leelapongwattana K. 2019. Extraction and characterization of protease from ficus racemose L. latex and its application on meat tenderization. The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2010. Effects of inhibitors and antioxidants on physicochemical and biochemical changes of haddock muscle induced by lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase during frozen storage. J. Food Biochem. 1032-1048.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Raman spectroscopic analysis and rheological measurements on natural actomyosin from haddock (Melanogrammus aeglefinus) during refrigerated (4°C) and frozen (-10°C) storage in the presence of trimethylamine-N-oxide demethylase from kidney of lizardfish (Saurida tumbil). Food Chem. 106: 1253-1263.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. Int. J. Food Sci. Technol. 43: 448-455.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Effect of trimethylamine-N-oxide demethylase from lizardfish kidney on biochemical changes of haddock natural actomyosin stored at 4 and -10°C. Eur. Food Res. Technol. 226: 833-841.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N.K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). Food Chem. 90: 141-150.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N.K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. J. Food Biochem. 29: 547-569.
 • ►Benjakul, S., Leelapongwattana, K. and Visessanguan, W. 2003. Comparative study on proteolysis of two species of bigeye snapper, Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus. J. Sci. Food Agric. 83: 871-879.
 • ►Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2003. Purification and characterization of heat-stable alkaline proteinase from bigeye snapper (Priacanthus macracanthus) muscle. Comp. Biochem. Physiol. 134: 579-591.
 • ►Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2002. Characteristics of muscle from two species of bigeye snapper, Priacanthus tayenus, Priacanthus macracanthus. J. Food Biochem. 26: 307-326.

Published Abstracts & Proceeding Papers

 • ►Senphan T, Manokham R, Phothijaroen H, Suvarnaraksha A and Leelapongwattana K. 2019. Extraction and characterization of protease from ficus racemose L. latex and its application on meat tenderization. 'The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia'. oral presentation.
 • ►Senphan, T., Kitisub, P., Khueanchanthuek D., Sriket, C., Sriket, P., Pui P. L., Tee, Y. B. and Leelapongwattana, K. (2017). Effect of glycerol concentration on properties of edible film based on gelatin from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) skin. In Proceedings of The 12th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XII), 24 July 2020, Silpakorn University, Thailand.
 • Leelapongwattana, K., Kitisub, P., Kantamool, P., Inma P., Niwet, J. and Senphan, T. Production and Improvement of characteristics of tilapia (Oreochromis niloticus) fish skin gelatin film incorporated with glycerol In Proceedings of “MJU Annual Conference 2018” Maejo University, Chiangmai, Thailand. December 2018. poster presentation.
 • ►Leelapongwattana, K. and Benjakul, S. 2014. Effect of washing and dewatering on gelling properties of sardine (Sardinella gibbosa) surimi. The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014 "Science and Innovation for Quality of Life" เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน, 2557 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ ประเทศไทย BITEC, Bangkok, Thailand. poster presentation.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. 2002. Comparative study on proteolysis of two species of bigeye snapper, Priacanthus macracanthus and Priacanthus tayenus. The 3th Agro-Industrial Conference. BITEC, Bangkok, Thailand: 30th May-1st June, Poster Presentation.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N.K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). RGJ-Ph.D. Congress V, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand: April 23rd-25th. Poster Presentation.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). RGJ-Ph.D. Congress V, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). The 3rd SBMS Festival of Research, School of Biomedical and Molecular Science, University of Surrey, Guildford, Surrey, United Kingdom.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. The RSC Food Group Research Conference for Postgraduate Students, Devonshire Hall, University of Leeds. Leeds, United Kingdom.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. IUFoST 13th World Congress of Food Science and Technology, Cite International des Congress de Nantes, Nantes, France.
 • ►Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of inhibitors and antioxidants on physiocochemical changes of haddock muscle proteins induced by lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase during frozen storage. 10th ASEAN Food Conference 2007 in ASEAN, Kuala Lumpur, Malaysia.