ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : wanida.mak@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด (สัตว์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริญญาโท
วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

  • ► Maksiri, W., Chanpongsang, S. and Chaiyabutr, N. 2005. Relationship of early lactation and bovine somatotropin on water metabolism and mammary circulation of crossbred Holstein cattle. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 18: 1600-1608.
  • ► Wanida Maksiri,  Somkiert Prasanpanich. Fatty acid profile in m. Longissimus dorsi of meat goat fed forage sorghum with meal concentrate. Burapha University International Conference 2013, July 4-5, 2013.
  • ► วนิดา มากศิริ และสมเกียรติ ประสานพานิช. การใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ร่วมกับกระถินสดเพื่อเป็นอาหารแพะเนื้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 31 พ.ค.-1 มิ.ย. นครปฐม, 2555, หน้า 365-371
  • ► มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหิศร ประภาสะโนบล วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. ใน การประชุมทางวิชาการขมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549