หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  2558

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาษาอังกฤษ          : Bachelor of Education Program in Agriculture

2.      ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)           : ครุศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)           : ค.บ. (เกษตรศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       : Bachelor of Education (Agriculture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       : B.Ed. (Agriculture)

3.   วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  การสอนเกษตร

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

5.   รูปแบบของหลักสูตร

       5.1     รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   5  ปี
       
5.2     ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย
       
5.3     การรับเข้าศึกษา  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
       
5.4     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
       5.5     การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.     เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา   

คณะกรรมการสภาวิชาการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่     วันที่       เดือน     พ.ศ.   

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่    วันที่      เดือน   พ.ศ.  

สภาวิชาชีพ.......................................... (ถ้ามี) อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่..................................................... วันที่ ..................... เดือน ................................ พ.ศ. ...................

7.      การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร จะขอรับประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา  

8.      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       1)  ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา

       2)  พนักงานองค์กรภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ

       3)   พนักงานในมูลนิธิหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง ฯลฯ

       4)    ประกอบอาชีพอิสระ

9.      ชื่อ   ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1.

นางวรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.  (เกษตรศาสตร์-คุรุศาสตร์เกษตร)

วท.บ.  (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

2524

2.

นางสาวสุกัญญา  แพงโสม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

2531

 


2529

3.

นางสาวกิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

อาจารย์

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550

2545

2542

4.

นางอมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์

 

อาจารย์

คด.  (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)

ศศบ. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา)

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยครูนครราชสีมา

2552

2542

 

2540

2536

5.

นางสาววนิดา  มากศิริ

 

อาจารย์

วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์)

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2547

2543


10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

       คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี