วันที่ปลูกและเก็บเกี่ยว

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ตั้งอยู่ที่ 14 ม.9 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก มาตรฐานที่ผ่านการตรวจ คือ มาตรฐาน มกท.(ifoam)และการรับรองแบบมีส่วนร่วม พีจีเอส สินค้าผัก คือ ชีล้อม ต้นหอม คะน้า....

สินค้าผักและผลไม้อินทรีย์

...

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

ผักชีล้อม

ผักชีล้อม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

ต้นหอม

ต้นหอม ปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

...

คะน้า

ผักคะน้าปลูกวันที่ - เริ่มเก็บเกี่ยววันที่ -

Copyright © 2020 Chongsakae. All rights reserved | Design by W3layouts