การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง      

บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558

 

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270
Email : AgriTechPBRU@gmail.com
Website : http://agriculture.pbru.ac.th


โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright 2018. All Right Reserved. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำภาพและข้อมูลไปใช้ในเชิงพานิชย์