คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอในภาคบรรยายจำนวน 3 บทความ และภาคโปสเตอร์จำนวน 5 บทความ ทั้งในสาขาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสัตวศาสตร์ ซึ่งในการร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ในสาขาเพาะเรี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาเกษตรศาสตร์ได้แก่ เรื่อง “อิทธิพลของปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้ายอด”  โดย นายปิยะพงษ์ พลนวน และ นาย อับดุลเลาะ ดาโอ๊ะ ภายใต้การดูแลของอ.ดร ชมดาว ขำจริงและเรื่อง “ความหลากหลายของพันธุ์ปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” โดย นายกฤตนัย กลิ่นมาลัย และ นายชินวัฒน์ บำรุงศรี ภายใต้การดูแลของ อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

            

       

       

ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270
Email : AgriTechPBRU@gmail.com
Website : http://agriculture.pbru.ac.th


โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright 2018. All Right Reserved. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำภาพและข้อมูลไปใช้ในเชิงพานิชย์