Faculty of Agricultural Technology, Phetchaburi Rajabhat University

ในวันที่ 2 เมษายน 2561: สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมแนวทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการพัฒนารูปแบบการผลิตเกลือทะเลไทยสู่มาตรฐาน , การใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกลือทะเลไทยในภาคเกษตรกรรม (พืช สัตว์) และการใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกลือทะเลไทยในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และเครื่องสำอางติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร 032 493 270 http://agriculture.pbru.ac.th


โซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright 2018. All Right Reserved. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการนำภาพและข้อมูลไปใช้ในเชิงพานิชย์