กิจกรรม “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กิจกรรม “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากร”

        วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากร”
จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้ได้รับเกียรติผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ
ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างจิตสำนักเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
และนำไปสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ประโยชน์ของการทำสำนักงานสีเขียว