ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย

อาจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย

PH.D. DAMRONGSAK ARLAI

DAMRONGSAK.ARL@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด.((วิจัยและการพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PhD.( Agricultural Research and Development) Kasetsart University
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 •  
 • ......
 • ......
 • ......
 • ......

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  • พลวัต ระย้าแก้ว, ณรงค์ อินทสังข์ และดำรงศักดิ์  อาลัย. 2558. การปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี. The 2th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology; RUCA2. 26-27 March, KMITL, PCC, Chumphon.
  • ดำรงศักดิ์ อาลัย, พลวัต ระย้าแก้ว และณรงค์ อินทสังข์. 2558. การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม: ความท้าทายใหม่”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.  
  • จิราภา รักเมือง, จิรายุ เณรหลำ, เมธี ธิบดี, ดำรงศักดิ์ อาลัย และ พิชิต สุดตา. 2558. การเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรสำหรับไล่เห็บสุนัข.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม: ความท้าทายใหม่”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.
  • ดำรงศักดิ์ อาลัย, ปวีณา ถิ่นวงศ์เมือง และสุนิสา วิเศษสิงห์. 2557. การเตรียมดีเอ็นเอติดตามโครโมโซมวายของแพะด้วยเทคนิค พีซีอาร์. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง“นานาวิทยาการวิจัย และนวตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.
  • Damrongsak Arlai, Sujate Chuanchom, Theerapol Sirinarumitr .MARCH 2015.Optimization of Cell       Permeabilization for Rapid Detection of Salmonella in Pork by FISH. THE THAI VETERINARY MEDICINE 45(1):91-99.
  • หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของวัวลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคพื้นเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557
  •  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 •    พ.ศ. 2545 - 2546 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
 •    พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักการเลี้ยงสัตว์
 • พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
 • สัมมนาทางเกษตรศาสตร์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 • การผลิตโคเนื้อและกระบือ

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : damrongsak.arl@mail.pbru.ac.th