������������������������������������������������


# บทความ ไฟล์
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๒

2 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรระดับอุดมศึกษาตามแนวปฎิบัติ

5 คู่มือ KM ประเด็น การเผยแพร่ผลงาน

6 KM ประเด็น การเขียน SAR 2558

7 การจัดการความรู้ การพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2558