อาจารย์สำรวย มะลิถอด
สาขาสัตวศาสตร์

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

AJARN SAMRUAY MALITHOD

SAMRUAY.MAL@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M.Sc. (Animal Science) Prince of Songkla University
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี B.Sc. (Agriculture) Second Class Honors, Animal Husbandry Rajabhat Institute Phetchaburi

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042101 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
 • 5042802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 3(250)
 • 5043102 การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ 3(2-2-5)
 • 5043404 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5043804 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 3(50)
 • 5044803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 3(250)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • สำรวย  มะลิถอด. 2555. การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของนกกระทาเนื้อ.
 • สำรวย  มะลิถอด. 2557. ผลการใช้ใบมะรุมแห้งบดหยาบในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่  (37-52 สัปดาห์)
 • สำรวย  มะลิถอด. 2558. ผลการใช้ใบมะรุมแห้งบดหยาบในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ระยะ ปลด (52-72 สัปดาห์)
 • สำรวย มะลิถอด. 2553. วิถีการผลิตและช่องทางการตลาดแพะเนื้อของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี. วารสารราชภัฎวิจัยครั้งที่ 1.
 • ทวีลักษณ์ สมบัติวงศ์ขจร กิตติโชค  ลิขิตบัณฑูร และสำรวย  มะลิถอด. 2556. การประดิษฐ์ชุดการผลิตแก๊สชีวภาพอย่างง่ายขนาดเล็ก : เพื่อศึกษาความเป็นกรดด่างและปริมาณแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • เพ็ญผกามาศ แสนสุข เปรมรัตนา ชลมุน จิตรกร  พ่วงพานทอง และสำรวย มะลิถอด. 2558. การเสริมสมุนไพรสกัด  หยาบต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่อายุ 21-36 สัปดาห์. The 2th Regional Undergraduate on Agricultral Sciences And Technology ; RUCA 2 26-27 March 2015, KMITL, PCC, Chumphon
 • สำรวย  มะลิถอด ทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ เบ็ญจพร ประชุมรัตน์ และเพชรดา  ทิพย์ยอแล๊ะ. 2557. ความต้องการ พลังงานงานทดแทนแก๊สหุงต้มสำหรับครัวเรือนของชุมชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7
 • การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี (ผู้วิจัยหลัก). แหล่งทุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2558-2560

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2549 - 2552 พนักงานบริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์
 • พ.ศ. 2552 - 2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2555 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้นแบบ
 • พ.ศ. 2556 ผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันรุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์) 
 • พ.ศ. 2557 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (การเขียนแผนธุรกิจ) หลักสูตรเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2558 ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทไร้ทุจริต”

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 •  
 • การผลิตสุกร
 • การผลิตโคนม
 • การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่
 • การผลิตสัตว์เล็ก
 • การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
 • การผลิตแพะแกะ
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • นมและเทคโนโลยีนม
 • การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบยั่งยืน
 • การจัดการพืชอาหารสัตว์
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 • วางแผนและสถิติสำหรับการทดลองทางการเกษตร
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 •        

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : samruay.mal@mail.pbru.ac.th