อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

DR. KITTIMA LEELAPONGWATTANA

KITTIMA.LEE@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ph.D (Food Technology) Prince of Songkla University
 • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M. Sc. (Food Technology) Prince of Songkla University
 • วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B. Sc. (Agro-Industry) Prince of Songkla University

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

 • หลักพืชศาสตร์
 • งานเกษตรสำหรับครูประถม

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5072801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2(0-90)
 • 5073602 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)
 • 5074308 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-3-4)
 • 5074605 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัรฑ์ 3(2-3-4)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2002. Characteristics of muscle from two species of bigeye snapper, Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus. J. Food Biochem. 26: 307-326.
 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2003. Comparative study on proteolysis of two species of bigeye snapper, Priacanthus macracanthus and Priacanthus tayenus. J. Sci. Food Agric. 83: 871-879.
 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2003. Purification and characterization of heat-stable alkaline proteinase from bigeye snapper (Priacanthus macracanthus) muscle. Comp. Biochem. Physiol. 134(B): 579-591.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis).Poster presentation, The 3rd SBMS Festival of Research, School of Biomedical and Molecular Science, University of Surrey, Guildford, Surrey, United Kingdom.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). Food Chem. 90: 141-150.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. Poster presentation, The RSC Food Group Research Conference for Graduate Students, Devonshire Hall, University of Leeds, Leeds, United Kingdom.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. J. Food Chem. 29: 547-569.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. Poster presentation, IUFoST 13th World Congress of Food Science and Technology, Cite International des Congress de Nantes, Nantes, France.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. Int. J. Food Sci. Technol. (Accepted).
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effects of inhibitors and antioxidants on physicochemical and biochemical changes of haddock muscle induced by lizardfish trimethylamine-N-oxidedemethylase during frozen storage. J. Sci. Food Agric. (In review).
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Raman spectroscopic analysis and rheological measurements on natural actomyosin from haddock (Melanogrammus aeglefinus) during refrigerated (4oC) and frozen (-10oC) storage in the presence of trimethylamine-N-oxide demethylase from kidney of lizardfish (Saurida tumbi) Food Chem. 106: 1253-1263.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Effect of trimethylamine-N-oxide demethylase from lizardfish kidney on biochemical changes of haddock natural actomyosin stored at 4 and -10°C. Eur. Food Res. Technol. 226: 833-841.

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • --
 • --

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • เคมีอาหาร
 • หลักการวิเคราะห์อาหาร
 • การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 • เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : kittima.lee@mail.pbru.ac.th