Menu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการ…

25-06-2559 Hits:393 ข่าวกิจกรรม สาขาวิขาเกษตรศาสตร์  - avatar สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง          บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29...

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

01-05-2559 Hits:561 ข่าวกิจกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร - avatar สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัทได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำนักศึกษาชมกระบวนการผลิตไวน์จากองุ่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้จริงในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการผลิตและการทำงานผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชิมผลิตภัณฑ์ไวน์ชนิดและรสชาติต่างๆ ที่บริษัทผลิต และให้นักศึกษาได้เลือกซื้อไวน์กลับเป็นของฝากในราคาถูก บรรยากาศภายในรถบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษากระบวนการผลิตไวน์ ผู้จัดการสำนักงานของบริษัทสยามไวเนอรี จำกัด บรรยายภาพรวมของบริษัท        

Read more

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

26-04-2559 Hits:365 ข่าวกิจกรรม Administrator - avatar Administrator

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558 วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ อ.จุฑามาศ Inbox  FB:Aui Chuthamat หรือติดต่อไปที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทร…

05-04-2559 Hits:344 ข่าวกิจกรรม สาขาวิขาเกษตรศาสตร์  - avatar สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”  โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

Read more

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

29-08-2558 Hits:641 ผลิตภัณฑ์ Administrator - avatar Administrator

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานจากการคิดค้นของนักศึกษาและอาจารย์จำหน่าย ดังนี้   1. คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 150 กรัม ราคา 150 บาท   2.ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชองละ 25 บาท     3. ข้าวไรซ์เบอร์รี 1 กิโลกรัม ๆละ 80 บาท   4. ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 250 บาท ประกอบได้ด้วย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ซอง บรรจุในตะกร้าใบตาล         ติอต่อสั่งชื้อได้ที่...

Read more

อาจารย์วรพล เสียงสนั่น

20-07-2560 Hits:3

อาจารย์วรพล  เสียงสนั่น

อาจารย์วรพล เสียงสนั่น Mr. Worapol Siangsanan worapol.sia@mail.pbru.ac.th วุฒิการศึกษา ศ...

อาจารย์ ดร. ชณัฎติกา คำดี

20-07-2560 Hits:4

อาจารย์ ดร. ชณัฎติกา คำดี

อาจารย์ ดร. ชณัฎติกา คำดี Dr. Chanattika Kamdee chanattika.kam@mail.pbru.ac.th วุฒิการศึกษา...

อาจารย์ ดร. ชมดาว ขำจริง

20-07-2560 Hits:5

อาจารย์ ดร. ชมดาว ขำจริง

อาจารย์ ดร. ชมดาว ขำจริง Dr. Chomdao Khumjing chomdao.khu@mail.pbru.ac.th วุฒิการศึกษา ป...

A+ A A-

Faculty of Agriculture Technology

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (5)

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง ตาล ทรัพย์สินเมืองเพชร”  และได้จัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตาลในด้านความสำคัญและความเป็นมาของตาลเมืองเพชร ชีววิทยาตาล พฤกษเคมีและคุณค่าทางเภสัชวิทยาของตาล การขยายพันธุ์ การปลูก และการปฏิบัติดูแล อาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปตาล เครื่องใช้สอยและสิ่งประดิษฐ์จากตาล วัฒนธรรมตาลโตนดในวิถีชีวิตเพชรบุรี ตาลในวรรณกรรม และภาพอนาคตของตาลเมืองเพชรโดยมีกองบรรณาธิการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์มยุรี วัดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุญมีพิพิธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์  อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ  อาจารย์อารี น้อยสำราญ  อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช อาจารย์พนัส ชัยรัมย์  อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์  อาจารย์จารุต บุศราทิจ  อาจารย์เมธาวิน สาระยาน  อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง  อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา ด้วงงาม ทั้งนี้กิจกรรมการประชุมวิชาการและนำเสนอนิทรรศการผลงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559  มีการนำเสนอผลงานทั้งหมด 7 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ ภัสสร นิลคงและวิราวรรณ คำแก้ว และภาคโปสเตอร์ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และคณะ 2. พรรณไม้ที่กินได้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และคณะ 3. พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และคณะ 4. พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากเล็บรอก โดยอาจารย์บุษราคัม สิงห์ชัย และคณะ 5. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด : กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวน้ำตาลสดและการแปรรูป โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ  หงส์หยก อุ่นศรี และกุสุมา ศรีจันทร์ และ 6. ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ และสหรัฐ  ทองใย

 

Read more...

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

         บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 

Read more...

กิจกรรมศึกษาดูงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมที่บริษัทสยามไวเนอรี จำกัด ทางบริษัทได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และนำนักศึกษาชมกระบวนการผลิตไวน์จากองุ่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้จริงในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจกระบวนการผลิตและการทำงานผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ชิมผลิตภัณฑ์ไวน์ชนิดและรสชาติต่างๆ ที่บริษัทผลิต และให้นักศึกษาได้เลือกซื้อไวน์กลับเป็นของฝากในราคาถูก

บรรยากาศภายในรถบัสของมหาวิทยาลัย เพื่อไปศึกษากระบวนการผลิตไวน์

ผู้จัดการสำนักงานของบริษัทสยามไวเนอรี จำกัด บรรยายภาพรวมของบริษัท

 

 

 

 

Read more...

กิจกรรมไตรสิกขาเทอม2/2558

ขอเชิญนักศึกษาเข้ากิจกรรมไตรสิกขา ทำวัตร ฟังธรรม ประจำภาคการศึกษา 2/2558

วันที่ 21 และ 29 เมษายน 2559 ณ วัดกำแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เวลา 17.00-18.30 น. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมสามารถรับเครดิตกิจกรรมคณะเลือกได้ 3 เครดิต

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดติดต่อ อ.จุฑามาศ Inbox  FB:Aui Chuthamat

หรือติดต่อไปที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่  29 มิถุนายน 2558 เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่านให้การตอนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยพร้อมกัน

Read more...
Subscribe to this RSS feed