Menu
A+ A A-

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่  29 มิถุนายน 2558 เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่านให้การตอนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยพร้อมกัน

Last modified onวันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2558 08:28
back to top

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

24-07-2560 Hits:27

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

  คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มาเป็นชาวเขียวเหลือง

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

24-07-2560 Hits:23

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา Dr. Kittima Leelapongwattana kittima.lee@mail.pbru.ac.th วุฒิการศ...

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์

24-07-2560 Hits:23

ผศ.วรรณา  กอวัฒนาวรานนท์

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ Assist. Prof. Wanna Kowattanawaranon wanna.kow@mail.pbru.ac.th วุฒิ...