Menu
A+ A A-
Administrator

Administrator

จำหน่ายดาวเรืองพันธ์เตี้ย

ท่านใดที่ต้องการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สามารถอุดหนุนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี ได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ ราคาย่อมเยาค่ะ

เบอร์โทรติดต่อ :: 081-0100315

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจัดแสดง ในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจัดแสดง ในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ เพชรบุรี ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรม นำรู้ สู้ปัญหา สู่ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น สู่สากล

  

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านเกษตรและอาหารภูมิภาคตะวันตกสู่สากลภายในปี 2562

 

 

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างเอกลักษณ์ด้านเกษตรและอาหารให้มีความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติสู่สากล

2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ

3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพบูรณาการองค์ความรู้ และบริการวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

4. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีเกษตร

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและเปิดให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะเข้าใช้ระบบฯ แล้ว ที่ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

ดร. กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

Dr. Kittima Leelapongwattana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Ph.D (Food Technology) Prince of Songkla University
 • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M. Sc. (Food Technology) Prince of Songkla University
 • วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ B. Sc. (Agro-Industry) Prince of Songkla University

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

 • หลักพืชศาสตร์
 • งานเกษตรสำหรับครูประถม

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5072801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2(0-90)
 • 5073602 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-4)
 • 5074308 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-3-4)
 • 5074605 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัรฑ์ 3(2-3-4)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2002. Characteristics of muscle from two species of bigeye snapper, Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus. J. Food Biochem. 26: 307-326.
 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2003. Comparative study on proteolysis of two species of bigeye snapper, Priacanthus macracanthus and Priacanthus tayenus. J. Sci. Food Agric. 83: 871-879.
 • Benjakul, S., Visessanguan, W. and Leelapongwattana, K. 2003. Purification and characterization of heat-stable alkaline proteinase from bigeye snapper (Priacanthus macracanthus) muscle. Comp. Biochem. Physiol. 134(B): 579-591.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis).Poster presentation, The 3rd SBMS Festival of Research, School of Biomedical and Molecular Science, University of Surrey, Guildford, Surrey, United Kingdom.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes during frozen storage of minced flesh of lizardfish (Saurida micropectoralis). Food Chem. 90: 141-150.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. Poster presentation, The RSC Food Group Research Conference for Graduate Students, Devonshire Hall, University of Leeds, Leeds, United Kingdom.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2005. Physicochemical and biochemical changes in whole lizardfish (Saurida micropectoralis) muscles and fillets during frozen storage. J. Food Chem. 29: 547-569.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. Poster presentation, IUFoST 13th World Congress of Food Science and Technology, Cite International des Congress de Nantes, Nantes, France.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effect of some additives on the inhibition of lizardfish trimethylamine-N-oxide demethylase and frozen storage stability of minced flesh. Int. J. Food Sci. Technol. (Accepted).
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2007. Effects of inhibitors and antioxidants on physicochemical and biochemical changes of haddock muscle induced by lizardfish trimethylamine-N-oxidedemethylase during frozen storage. J. Sci. Food Agric. (In review).
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Raman spectroscopic analysis and rheological measurements on natural actomyosin from haddock (Melanogrammus aeglefinus) during refrigerated (4oC) and frozen (-10oC) storage in the presence of trimethylamine-N-oxide demethylase from kidney of lizardfish (Saurida tumbi) Food Chem. 106: 1253-1263.
 • Leelapongwattana, K., Benjakul, S., Visessanguan, W. and Howell, N. K. 2008. Effect of trimethylamine-N-oxide demethylase from lizardfish kidney on biochemical changes of haddock natural actomyosin stored at 4 and -10°C. Eur. Food Res. Technol. 226: 833-841.

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2550 - ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • --
 • --

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • เคมีอาหาร
 • หลักการวิเคราะห์อาหาร
 • การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 • เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

ผศ.วรรณา กอวัฒนาวรานนท์

Assist. Prof. Wanna Kowattanawaranon

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม .(เกษตรศาสตร์) สาขาคุรุศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture) Agricultural Education Kasetsart University
 • วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agricultural Education) Kasetsart University

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

 • หลักพืชศาสตร์
 • งานเกษตรสำหรับครูประถม

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 1004801 การปฏิบัติการวิชาชีพ 1 1(0-60)
 • 1004802 การปฏิบัติการวิชาชีพ 2 1(0-60)
 • 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถาศึกษา 1 6(0-360)
 • 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถาศึกษา 2 6(0-360)
 • 5002801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 2(0-150)
 • 5003801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 3(0-250)
 • 5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4)
 • 5033301 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)
 • 5144201 การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร 3(2-3-4)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • -
 • -

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2540 – 2541 คณบดีคณะเกษตรและอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2545 – 2547 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2548 – 2551 รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • --
 • --

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักพืชศาสตร์
 • หลักการขยายพันธุ์พืช
 • การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 • สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 • เกษตรในชีวิตประจำวัน

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์วรพล เสียงสนั่น

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์วรพล เสียงสนั่น

Mr. Worapol Siangsanan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ม. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี M.A. (Development Strategy) Phetchaburi Rajabhat University.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Farm Mechanics Kasetsart University

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

 • ปฐพีวิทยาภาคทฤษฎี
 • พืชไร่เศรษฐกิจ

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5002801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 2(0-150)
 • 5003802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 3(0-250)
 • 5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 3(0-350)
 • 5011101 ปฐพีวิทยา 4(3-3-6)
 • 5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • -
 • -

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2526 – 2529 อาจารย์1 ระดับ 3 วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม
 • พ.ศ. 2529 - ปัจจุบัน อาจารย์ 2 ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • อบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน”. 5-6 มีนาคม 2558. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อบรมพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • โครงสร้างอาคารฟาร์มทางการเกษตร
 • หลักการชลประทาน
 • งานช่างเกษตรเบื้องต้น
 • เทคโนโลยีที่เหมาะสมในท้องถิ่น

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Subscribe to this RSS feed