Menu
A+ A A-
สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อเรื่อง ตาล ทรัพย์สินเมืองเพชร”  และได้จัดทำหนังสือประกอบนิทรรศการ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับตาลในด้านความสำคัญและความเป็นมาของตาลเมืองเพชร ชีววิทยาตาล พฤกษเคมีและคุณค่าทางเภสัชวิทยาของตาล การขยายพันธุ์ การปลูก และการปฏิบัติดูแล อาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปตาล เครื่องใช้สอยและสิ่งประดิษฐ์จากตาล วัฒนธรรมตาลโตนดในวิถีชีวิตเพชรบุรี ตาลในวรรณกรรม และภาพอนาคตของตาลเมืองเพชรโดยมีกองบรรณาธิการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์มยุรี วัดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุญมีพิพิธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์  อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี  อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา  อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ  อาจารย์อารี น้อยสำราญ  อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช อาจารย์พนัส ชัยรัมย์  อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์  อาจารย์จารุต บุศราทิจ  อาจารย์เมธาวิน สาระยาน  อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง  อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา ด้วงงาม ทั้งนี้กิจกรรมการประชุมวิชาการและนำเสนอนิทรรศการผลงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559  มีการนำเสนอผลงานทั้งหมด 7 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ ภัสสร นิลคงและวิราวรรณ คำแก้ว และภาคโปสเตอร์ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และคณะ 2. พรรณไม้ที่กินได้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และคณะ 3. พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยอาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และคณะ 4. พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากเล็บรอก โดยอาจารย์บุษราคัม สิงห์ชัย และคณะ 5. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนด : กรณีศึกษาการเก็บเกี่ยวน้ำตาลสดและการแปรรูป โดยอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ  หงส์หยก อุ่นศรี และกุสุมา ศรีจันทร์ และ 6. ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ และสหรัฐ  ทองใย

 

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

         บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558 

Subscribe to this RSS feed