Menu
A+ A A-
สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

สาขาวิขาเกษตรศาสตร์

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

เนื่องในโอกาสที่ อพ.สธ. ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”  โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23- 29 มีนาคม 2559  และในวันที่ 23 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีการเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

การสัมมนาแนวทางการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เครือข่าย C อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง      

บุคลากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ และนางสาวสุวรรณา  ด้วงงาม เข้าร่วมประชุมสัมมนา แนวทางการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ อพ.สธ. กับสถาบันเครือข่ายอีก 11 สถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ซึ่งช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ธรรมชาติศึกษาป่าชายเลน เขาไกรลาส ตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เรื่องกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. และแนวทางการสนองพระราชดำริฯ  และผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2558

 

Subscribe to this RSS feed