Menu
A+ A A-

ผลิตภัณฑ์ของคณะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานจากการคิดค้นของนักศึกษาและอาจารย์จำหน่าย ดังนี้
 
1. คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาด 150 กรัม ราคา 150 บาท
 
2.ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชองละ 25 บาท
 
 
3. ข้าวไรซ์เบอร์รี 1 กิโลกรัม ๆละ 80 บาท
 
4. ชุดผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 250 บาท ประกอบได้ด้วย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม ชาข้าวไรซ์เบอร์รี่ 2 ซอง บรรจุในตะกร้าใบตาล
 
 
 
 
ติอต่อสั่งชื้อได้ที่ สำนักงานคณธเทคโนโลยีการเกษตร 032493270  0830330793
Read more...
Subscribe to this RSS feed