Menu
A+ A A-

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

Ph.D. Wanida Maksiri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด...............
 • วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. (Animal Physiology) Chulalongkorn University
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี B.Sc. (Animal Production Technology) Suranaree University of Technology

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5040606 การเลื้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042402 การจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
 • 5073406 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  • Maksiri, W., Chanpongsang, S. and Chaiyabutr, N. 2005. Relationship of early lactation and bovine somatotropin on water metabolism and mammary circulation of crossbred Holstein cattle. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 18: 1600-1608.
  • Wanida Maksiri,  Somkiert Prasanpanich. Fatty acid profile in m. Longissimus dorsi of meat goat fed forage sorghum with meal concentrate. Burapha University International Conference 2013, July 4-5, 2013.
  • วนิดา มากศิริ และสมเกียรติ ประสานพานิช. การใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ร่วมกับกระถินสดเพื่อเป็นอาหารแพะเนื้อ  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 31 พ.ค.-1 มิ.ย. นครปฐม, 2555, หน้า 365-371
  •  มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหิศร ประภาสะโนบล วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. การใช้เนื้อตาล     ผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. ใน การประชุมทางวิชาการขมหาวิทยาลัย     เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549
  •  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2547-2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2549 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2548 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย Hue (University of Hue) ประเทศเวียดนาม
 • พ.ศ. 2550 การฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผสมเทียมแพะ-แกะ รุ่นที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มแพะ จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2555 การฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เขต 7 จังหวัด      เพชรบุรี
 • พ.ศ. 2557 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวัน
 • พ.ศ. 2558 อบรมโปรแกรม R เพื่องานทดลองทางการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักการผลิตสัตว์                                              
 • การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ 
 • การผลิตโคนม 
 • การผลิตสัตว์เล็ก
 • การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 • การผลิตแพะแกะ
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • นมและเทคโนโลยีนม
 • การผลิตสัตว์สวยงาม
 • เกษตรในชีวิตประจำวัน
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์  
 • วางแผนและสถิติสำหรับการทดลองทางการเกษตร
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 
 • การผลิตโคและกระบือ
 • การจัดการพืชอาหารสัตว์ 
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Last modified onวันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560 18:15
back to top