Menu
A+ A A-

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

Ajarn Samruay Malithod

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M.Sc. (Animal Science) Prince of Songkla University
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันราชภัฏเพชรบุรี B.Sc. (Agriculture) Second Class Honors, Animal Husbandry Rajabhat Institute Phetchaburi

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042101 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5)
 • 5042802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 3(250)
 • 5043102 การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ 3(2-2-5)
 • 5043404 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5043804 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 3(50)
 • 5044803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 3(250)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • สำรวย  มะลิถอด. 2555. การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อของนกกระทาเนื้อ.
 • สำรวย  มะลิถอด. 2557. ผลการใช้ใบมะรุมแห้งบดหยาบในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่  (37-52 สัปดาห์)
 • สำรวย  มะลิถอด. 2558. ผลการใช้ใบมะรุมแห้งบดหยาบในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ระยะ ปลด (52-72 สัปดาห์)
 • สำรวย มะลิถอด. 2553. วิถีการผลิตและช่องทางการตลาดแพะเนื้อของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี. วารสารราชภัฎวิจัยครั้งที่ 1.
 • ทวีลักษณ์ สมบัติวงศ์ขจร กิตติโชค  ลิขิตบัณฑูร และสำรวย  มะลิถอด. 2556. การประดิษฐ์ชุดการผลิตแก๊สชีวภาพอย่างง่ายขนาดเล็ก : เพื่อศึกษาความเป็นกรดด่างและปริมาณแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • เพ็ญผกามาศ แสนสุข เปรมรัตนา ชลมุน จิตรกร  พ่วงพานทอง และสำรวย มะลิถอด. 2558. การเสริมสมุนไพรสกัด  หยาบต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่อายุ 21-36 สัปดาห์. The 2th Regional Undergraduate on Agricultral Sciences And Technology ; RUCA 2 26-27 March 2015, KMITL, PCC, Chumphon
 • สำรวย  มะลิถอด ทิพวรรณ เปลี่ยนมอญ เบ็ญจพร ประชุมรัตน์ และเพชรดา  ทิพย์ยอแล๊ะ. 2557. ความต้องการ พลังงานงานทดแทนแก๊สหุงต้มสำหรับครัวเรือนของชุมชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7
 • การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี (ผู้วิจัยหลัก). แหล่งทุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2558-2560

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2549 - 2552 พนักงานบริษัทแหลมทองสหการ จำกัด ฝ่ายเทคนิคอาหารสัตว์
 • พ.ศ. 2552 - 2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2555 อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาต้นแบบ
 • พ.ศ. 2556 ผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบันรุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์) 
 • พ.ศ. 2557 การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (การเขียนแผนธุรกิจ) หลักสูตรเถ้าแก่น้อย รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2558 ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทไร้ทุจริต”

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • การผลิตสุกร
 • การผลิตโคนม
 • การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่
 • การผลิตสัตว์เล็ก
 • การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์
 • การผลิตแพะแกะ
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • นมและเทคโนโลยีนม
 • การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรแบบยั่งยืน
 • การจัดการพืชอาหารสัตว์
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 • วางแผนและสถิติสำหรับการทดลองทางการเกษตร
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 •        

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more...

ผศ. น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

ผศ. น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล

Assist. Prof. Dr. Mahisorn Prapasanobol (DVM)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น DVM (Veterinary Medicine) Khon Khen University
 • ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล MPH (Public Health)Mahidol University
 • ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PhD.(Technology Management) Phetchaburi Rajabhat University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
 • 5040606 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042501 โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5042802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวศาสตร์ 2 3(250)
 • 5043503 การผสมเทียม 3(2-2-5)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
 • 5052201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5053301 การใช้ยาในฟาร์ปศุสัตว์ 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้. 
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ   มหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหิศร ประภาสะโนบล.  2555. ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล และ วนิดา มากศิริ. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  และมหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา. การประชุมทางวิชาทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก เพชรบุรี
 • มหิศร ประภาสะโนบล . 2555.  ค่าโลหิตวิทยาและเคมีโลหิตลิงแสม พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่ในเอกสารงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่  1   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2547. ผลของกวาวเครือขาวต่อระบบสืบพันธุ์ไก่ไข่เพศผู้. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหิศร ประภาสะโนบล. 2551. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี      
 • มหิศร ประภาสะโนบล  บัญญัติ ศิริธนาวงศ์  และ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ . 2555. ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดโดยวิธีการฝังลีโวเนอร์เจสเตรลเป็น เวลานาน 5 ปี ในลิงแสมเพศเมียในธรรมชาติ. เผยแพร่ในวารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
 • การประเมินความต้องการกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี (ผู้วิจัยหลัก).แหล่งทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2557-2558
 • การเสริมสมุนไพรผสมเครื่องต้มยำ(พริก ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูด)ในอาหารไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง (ผู้วิจัยหลัก). แหล่งทุน วช.ปี         2558-2559

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ.2541 - ปัจจุบันตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2543 - 2546 ประธานโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ และโปรแกรมสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2550 - 2555 ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)
 • พ.ศ. 2557  สถิติสำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2558  สถิติสำหรับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูล
 • พ.ศ. 2558  การพัฒนาศักยภาพนักบริการวิชาการมืออาชีพ
 • พ.ศ. 2558  การวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักสุขศาสตร์สัตว์และมาตรฐานฟาร์ม
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 • การผสมเทียม
 • พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
 • กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
 • การใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์     
 • โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียจากสัตว์       

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more...

อาจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์ ดร. ดำรงศักดิ์ อาลัย

Ph.D. Damrongsak Arlai

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด.((วิจัยและการพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ PhD.( Agricultural Research and Development) Kasetsart University
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • ......
 • ......
 • ......
 • ......

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  • พลวัต ระย้าแก้ว, ณรงค์ อินทสังข์ และดำรงศักดิ์  อาลัย. 2558. การปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี. The 2th Regional Undergraduate Conference on Agricultural Sciences and Technology; RUCA2. 26-27 March, KMITL, PCC, Chumphon.
  • ดำรงศักดิ์ อาลัย, พลวัต ระย้าแก้ว และณรงค์ อินทสังข์. 2558. การปนเปื้อนของเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสุกรจากโรงฆ่าสัตว์และเขียงจำหน่ายในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม: ความท้าทายใหม่”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.  
  • จิราภา รักเมือง, จิรายุ เณรหลำ, เมธี ธิบดี, ดำรงศักดิ์ อาลัย และ พิชิต สุดตา. 2558. การเปรียบเทียบสารสกัดสมุนไพรสำหรับไล่เห็บสุนัข.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง“การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม: ความท้าทายใหม่”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์สุขภาพ. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.
  • ดำรงศักดิ์ อาลัย, ปวีณา ถิ่นวงศ์เมือง และสุนิสา วิเศษสิงห์. 2557. การเตรียมดีเอ็นเอติดตามโครโมโซมวายของแพะด้วยเทคนิค พีซีอาร์. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง“นานาวิทยาการวิจัย และนวตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย”. หัวข้อย่อยกลุ่ม CASNIC: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ณ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.
  • Damrongsak Arlai, Sujate Chuanchom, Theerapol Sirinarumitr .MARCH 2015.Optimization of Cell       Permeabilization for Rapid Detection of Salmonella in Pork by FISH. THE THAI VETERINARY MEDICINE 45(1):91-99.
  • หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของวัวลานโดยวิธีการทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์โคพื้นเมืองเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557
  •  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 •    พ.ศ. 2545 - 2546 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
 •    พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2557  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์)

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักการเลี้ยงสัตว์
 • พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
 • สัมมนาทางเกษตรศาสตร์
 • การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
 • การผลิตโคเนื้อและกระบือ

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more...

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

Ph.D. Wanida Maksiri

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด...............
 • วท.ม. (สรีรวิทยาการสัตว์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.S. (Animal Physiology) Chulalongkorn University
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี B.Sc. (Animal Production Technology) Suranaree University of Technology

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5040606 การเลื้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 5042402 การจัดการพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5044902 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 3(2-2-5)
 • 5073406 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

  • Maksiri, W., Chanpongsang, S. and Chaiyabutr, N. 2005. Relationship of early lactation and bovine somatotropin on water metabolism and mammary circulation of crossbred Holstein cattle. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 18: 1600-1608.
  • Wanida Maksiri,  Somkiert Prasanpanich. Fatty acid profile in m. Longissimus dorsi of meat goat fed forage sorghum with meal concentrate. Burapha University International Conference 2013, July 4-5, 2013.
  • วนิดา มากศิริ และสมเกียรติ ประสานพานิช. การใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์ร่วมกับกระถินสดเพื่อเป็นอาหารแพะเนื้อ  ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 31 พ.ค.-1 มิ.ย. นครปฐม, 2555, หน้า 365-371
  •  มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหิศร ประภาสะโนบล วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. การใช้เนื้อตาล     ผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. ใน การประชุมทางวิชาการขมหาวิทยาลัย     เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. -2 ก.พ. 2549
  •  

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2547-2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2549 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2548 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาวัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย Hue (University of Hue) ประเทศเวียดนาม
 • พ.ศ. 2550 การฝึกอบรม หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผสมเทียมแพะ-แกะ รุ่นที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2552 การฝึกอบรมผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มแพะ จังหวัดนครราชสีมา
 • พ.ศ. 2555 การฝึกอบรมมาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เขต 7 จังหวัด      เพชรบุรี
 • พ.ศ. 2557 การศึกษาดูงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวัน
 • พ.ศ. 2558 อบรมโปรแกรม R เพื่องานทดลองทางการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • หลักการผลิตสัตว์                                              
 • การจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์และโรงฟักไข่ 
 • การผลิตโคนม 
 • การผลิตสัตว์เล็ก
 • การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 • การผลิตแพะแกะ
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • นมและเทคโนโลยีนม
 • การผลิตสัตว์สวยงาม
 • เกษตรในชีวิตประจำวัน
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์  
 • วางแผนและสถิติสำหรับการทดลองทางการเกษตร
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 
 • การผลิตโคและกระบือ
 • การจัดการพืชอาหารสัตว์ 
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1723 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more...

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

Agricultural LogoPhetchaburi Rajabhat University Logo
Ph.D.Manunya Preyavichyapugdee

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

Ph.D. Manunya Preyavichyapugdee

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PhD.(Technology Management) Phetchaburi Rajabhat University
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ B.Sc. (Agriculture) Animal Husbandry Kasetsart University

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5000101 เกษตรในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
 • 5040606 การเลี้่ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ 3(2-2-5)
 • 50401401 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3(2-2-5)
 • 5042101 การผลิตสัตว์ปี 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ   มหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล  วนิดา มากศิร ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่. 
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. ใน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  และมหิศร ประภาสะโนบล. 2547.  การใช้เปลือกไข่ไก่ซึ่งเป็นเศษเหลือจากอุตสาหกรรมการทำ    ขนมในจังหวัดเพชรบุรีทดแทนหินฝุ่นในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและความผิดปกติของขา.ใน.   การประชุมทางวิชาทวารวดีวิจัย ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก เพชรบุรี
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  มหิศร ประภาสะโนบล  วนิดา มากศิริ ชลิดา ช้างแก้ว และ ทิพย์สุดา ชงัดเวช. 2547.  การใช้เนื้อตาลผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ .ใน.การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • มหิศร ประภาสะโนบล  เทวัญ รัตนะ  มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ ดาราพร ปรึ่มพรชัย.  2548.  สภาวะการเลี้ยงและการตรวจทดสอบโรคบรูเซลโลซิสพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. ใน.การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.เพชรบุรี. 
 • Preyavichyapugdee M, Koonawootrittriron S, Konkruea P, Klingam S and Khamkham S. 2012.General Appearance of Whoaian (a Thai Native Cattle) Proceeding of the 15th AAAP Animal Science Congress Vol.II Thammasart University Campus, Thailand.
 • ทวิรัตน์ ก้อนเครือ, มนัญญา ปริยวิชญภักดี, ศิริมงคล ช้างมุกดา, กนกพร มัณยานนท์ และพรธวัล แก้วเหลือง. 2556. แนว ทางการพัฒนาศักยภาพการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนมในสภาพแวดล้อมของจังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช 2555.    ใน.การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ อาเซียน”. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. เพชรบุรี.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  2554.  การจัดการความรู้เรื่อง อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับลักษณะที่ปรากฏและ การเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. วารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 น. 100 - 111.
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี  2555.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงวัวลาน (โคพื้นเมืองไทย) ในจังหวัดเพชรบุรี วารวิทยาศาสตร์แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 น. 31 - 43
 • Preyavichyapugdee N, Sangfuang M, Chaiyapum S, Sriburin S, Pootaeng-on Y, Chusongsang P, Jiraungkoorskul W, Preyavichyapugdee M and Sobhon P. 2016 Schistosomicidal activity of  the crude extract of Artocarpus lakoocha. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 47:1, p1-15
 • มนัญญา ปริยวิชญภักดี และ มหิศร ประภาสะโนบล. 2544. สมรรถภาพการผลิตเป็ดเนื้อที่ได้รับอาหารเสริมซีโอไลท์ธรรมชาติ. 

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน อาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2543 – 2551 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • พ.ศ. 2542 – 2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • พ.ศ. 2546  การอบรมการใช้เทคนิค PCR เพื่อการวิจัยทางการเกษตร
 • พ.ศ. 2547  การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • พ.ศ. 2547  การใช้โปรแกรม SAS เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
 • การผลิตสัตว์ปีก
 • โภชนาศาสตร์สัตว์ 
 • การผลิตสุกร
 • การผลิตสัตว์สวยงาม
 • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 • การผลิตไก่ไข่
 • พันธุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • สัมมนาทางสัตวศาสตร์

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1721 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : 0859895816
 • อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more...

อาจารย์ประจำคณะ

Agricultural Logo

คณะกรรมการบริหาร

คณบดี   อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

รองคณบดี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  แดงฉ่ำ

รองคณบดี อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ

รองคณบดี อาจารย์ชลิดา  ช้างแก้ว

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา กอวัฒนาวรานนท์

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรองค์ ศรีพวาทกุล

อาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล Ph.D. Agricultural Science

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหิศร ประภาสะโนบล ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล สมทรง วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สาขาโรคพืช )

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ วท.ม. เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ นิ่มเขียน วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง ทษ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ วท.ม. เกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล่ำสกุล วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร

อาจารย์ ดร.กัญญา รัชตชัยยศ ปร.ด. เทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา ปร.ด. เทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ ดร.ชณัฎติกา คำดี ปร.ด. พืชสวน

อาจารย์ ดร.ชมดาว ขำจริง ปร.ด. เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร(สัตวบาล)

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วท.ด. พืชสวน

อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ กศ.ด. วิทยาศาสตร์การศึกษา

อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยี

อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส วท.ม. พืชสวน

อาจารย์ทวิรัตน์ ก้อนเครือ วท.ม. เกษตรศาสตร์

อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง

อาจารย์ธรรมรงค์ กันทัด วท.ม. ครุศาสตร์เกษตร

อาจารย์วนิดา มากศิริ วท.ม. สรีรวิทยาการสัตว์

อาจารย์วรพล เสียงสนั่น ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อาจารย์สำรวย มะลิถอด วท.ม. สัตวศาสตร์

 

Read more...

ประวัติ

 

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหน่วยงานที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
เริ่มแรกจัดตั้งเป็นคณะด้วยการพัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศาสตร์  ซึ่งสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่ผลิตครูเกษตรตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2518  ต่อมาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ตามลำดับดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2527  จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมตาม  พ.ร.บ. วิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)   มาตรา 5  
พ.ศ. 2527 จัดแบ่งการบริหารออก  เป็น 3 ภาควิชา  ได้แก่
1. ภาควิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปิดสอนระดับอนุปริญญา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
3. ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  ซึ่งไม่ได้ผลิตบุคลากรด้านนี้โดยตรง  แต่รับผิดชอบสอนวิชาด้านการส่งเสริมการเกษตรแก่นักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและวิชาเอกพัฒนาชุมชน
ขณะเดียวกัน ได้ยกเลิกการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพครูเกษตร (ค.บ.เกษตร) ยังคงสอนเพียงกลุ่มวิชาเลือกพื้นฐานการงานสายอาชีพให้แก่นักศึกษาสายประถมศึกษาจนถึง พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2537โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2 ปีหลังอนุปริญญา)  เพิ่มขึ้นอีกโปรแกรมหนึ่ง

พ.ศ. 2538  วิทยาลัยครูเพชรบุรีได้มีการเปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวทั้งในด้านการดำเนินงานและการเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
และได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ โดยตำแหน่งหัวหน้าคณะได้เปลี่ยนเป็นคณบดีโดยแบ่งการบริหารงานในรูปของภาควิชา
3 ภาควิชาเหมือนเดิม คือ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร  นอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงการผลิตบุคลากรใน 2
โปรแกรมวิชา  คือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์   เปลี่ยนการผลิตบุคลากรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  ไปเป็น สาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตร 4 ปี  รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา  2538 และหลักสูตรปริญญาตรี
2 ปี  (ต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา) เมื่อปีการศึกษา 2539
2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี  เมื่อปีการศึกษา  2539

พ.ศ. 2540 ทางคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  (ค.ส.ส.)  ได้จัดทำร่างการแบ่งส่วนราชการใหม่ โดยคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
แต่ไม่เป็นทางการเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการข้าราชการครู(อ.ก.ค.) กระทรวง (ติดมติคณะรัฐมนตรี)

พ.ศ. 2541 ภาคเรียนที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปของภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาแทน  ตามนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏโดยจัดการเรียนการสอนเป็น
3  โปรแกรมวิชาคือ
1. โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี  สาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านพืชศาสตร์ และได้วางแผนเปิดระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์  เน้นหนักด้านสัตวบาลเพิ่มขึ้นอีก
1 ห้องเรียน (35 คน)  ในปีการศึกษา  2542
2. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนจะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4 ปี และ 2 ปี
(หลักสูตรต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา)  ในปีการศึกษา 2542 โดยงดรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอนระดับปริญญาตรี   หลักสูตร 4 ปี
 
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538

14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบุรีได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังคงมีฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี
5  หลักสูตรคือ
 
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล (หลักสูตรต่อเนื่อง)
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และในปี 2548 นี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนชื่อการบริหารจากโปรแกรมวิชาไปเป็นสาขาวิชาให้สอดคล้องกับชื่อหลักสูตร
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 หลักสูตร
ได้แก่  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดยแบ่งเขต 3 แขนง คือ
1.แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช
2.แขนงเทคโนโลยีการเกษตร
3.แขนงการจัดการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 หลักสูตรคือ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดย หลักสูตรที่พัฒนาใหม่และปรับปรุงนี้ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2549 ทางคณะได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยได้เปิดรับและเปิดการสอนนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2552 ในปีการศึกษา 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ระดับปริญญาตรี
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ระดับปริญญาโท
          หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนา ต่อมาในปีการศึกษา 2555 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ 1
หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

 

 

Read more...

บุคลากร

บุคลากรประจำคณะ

ชื่อ สิรีรัตน์  ชมภู่ทอง

ตำแหน่ง  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

การศึกษา  คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ นางสาวพันทิพา  เกตุพรม

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

การศึกษา ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ นางสาวพรผกา  โพธ์พร้อม

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

e-mail :

 

ชื่อ นางสาวขวัญเงิน  หลำเพชร

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา อ.วท.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

e-mail :

 

ชื่อ นางน้ำฝน  เถาเครือมาศ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 

 

ชื่อ นางสาวสรรเสริญ  พวงสว่าง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 

ชื่อ นายพุทธชาติ  ธูปหอม

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 

ชื่อ  นายสมโพชน์  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 

ชื่อ นายจอง  เถาเครือมาศ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed